Taşları Yemek Yasak PDF/EPUB ✓ Taşları Yemek

Taşları Yemek Yasak Arka kapaktan sl m sorumluluklar m z n merkezden muhite yerine getirilmesi inanc yla yaz lm bir metindir elinizdeki kitap


10 thoughts on “Taşları Yemek Yasak

 1. Sema Dural Sema Dural says:

  Senin levhay g rd n yerde bir p nar olmu olsayd ve ben oraya su zehirlidir yazm olsayd m sen bunu manal bir s z sayacak, yerinde bir uyar kabul edecektin B y k bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin nk yasaklanan ey senin akl na uygun gelecekti Ger ekte suyun zehirli oldu unu yazan insanin emrine uymu olacakt n Kendi aklina uydu unu sanarak benim keyfime uygun davranm olacakt n Ama orada ta yemeyi yasaklayan bir levha g r nce ve acaba bunun hi Senin levhay g rd n yerde bir p nar olmu olsayd ve ben oraya su zehirlidir yazm olsayd m sen bunu manal bir s z sayacak, yerinde bir uyar kabul edecektin B y k bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin nk yasaklanan ey senin akl na uygun gelecekti Ger ekte suyun zehirli oldu unu yazan insanin emrine uymu olacakt n Kendi aklina uydu unu sanarak benim keyfime uygun davranm olacakt n Ama orada ta yemeyi yasaklayan bir levha g r nce ve acaba bunun hikmeti nedir diye kendine bir yol a t n Ben de sana insanlarin ger ekte yapt klar bir ok i te ta yemeye benzer davran lar g sterdi ini ve asl na bak l rsa ta yediklerini s yledim E er s ylediklerimi anlad ysan aram zda hakikatin bir par as tecelli etti te Allah n insanlar icin g nderdi i emir ve nehyler b yledir nsan ancak bu emir ve nehiylerle hakikatin nas l tecelli edebilece ini renebilir E er Allah n emretti i ve yasaklad eylerle ilk kar la an insan bunu tabii kar larsa, akl na uygun bulursa bu emir ve nehylerden hi bir ey renemez Ama baz izleri takip edip emir ve nehylerin nelere tekab l etti ini grenebilirse hakikate varabilir


 2. Meryem Posos Meryem Posos says:

  Surat Asmak Hakk m z, Bat l la man n ki Y z , Zann n Ak lc Mazereti, Ta lar Yemek Yasak gibi daha nice b l mleriyle isabetli tespitler yapmaktan te ta gedi ine koymu eser G n m z T rkiyesinde kavram karga as yla buland r lm zihinlerimizi ger eklerle y zle tiriyor.


 3. yasemin yasemin says:

  Bir kitab n hakk t r..ama her kitap 3 kez okunmaz..bu kitab y l n farkl zamanlar nda kez okumak gerek diye d n yorum..


 4. Muhammet Petek Muhammet Petek says:

  zg rl kle h rriyet aras na kal n bir izgi izip, zg rl z g rl k gibi t rk enin bir g zelli ine ba layan bir kitap. iirsiz ama g zel bir ismet zel kitab


 5. Halliki Halliki says:

  Modern ya ama bi imi, k f r ile iman aras nda izgi ekmeyi bilen hi bir M sl man yozla t ramaz Yozla anlar, modern ya ama bi imi ile kar la madan nce de b yle bir izgiyi hayatlar nda nemli saymam olanlard r.


 6. Piyanosuz Piyanosuz says:

  Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndaki fark nedir Bat n n ve Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndaki fark nedir Bat n n ve T rkiye nin sa ve sol kavramlar aras ndaki ili ki nedir Hangi de erlerimiz slam a aittir, hangileri zamanla yok olup gider Cans z varl klar, bitkiler ve hayvanlar nas l kulluk ederler nsan b t n bunlar n hepsinden ge erek nas l kul olabilir


 7. Chelebi M. Chelebi M. says:

  Kazara elime ge en bir kitap yle bir sayfalar kar t rd m, i indekiler k sm ndan ba l klar okudum, bir ka paragraf h zl ca yutup yaz lar n da maksimum d rt sayfa oldu unu da g r nce ben bunu hemen okur bitiririm diye atlad m kitaba Netice 2019 dan kalan bitmemi bir kitap Her ba l k bir oda her sayfa bir duvar her paragraf a r birer ta Bitmiyor Yazar ayr ca ilk okuyu um Kendisi hakk nda yersiz bir n yarg m vard O zaten kitab kar t r rken kayboldu ama bu kadar yo un bir kita Kazara elime ge en bir kitap yle bir sayfalar kar t rd m, i indekiler k sm ndan ba l klar okudum, bir ka paragraf h zl ca yutup yaz lar n da maksimum d rt sayfa oldu unu da g r nce ben bunu hemen okur bitiririm diye atlad m kitaba Netice 2019 dan kalan bitmemi bir kitap Her ba l k bir oda her sayfa bir duvar her paragraf a r birer ta Bitmiyor Yazar ayr ca ilk okuyu um Kendisi hakk nda yersiz bir n yarg m vard O zaten kitab kar t r rken kayboldu ama bu kadar yo un bir kitap ger ekten beklemiyordum Kitab zetlemek gerekirse, aa k sa k sa yaz lar ben bunu hemen bitiririm diye at lmay n nk az kelime ile ok ey anlatman n sanat varsa bu kitap i te onun m cessem halidir yi okumalar


 8. Şeyma Baş Şeyma Baş says:

  nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar ta yemi olurlar Sana yaram y nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar ta yemi olurlar Sana yaram yorsa b rak ba kas na yaras n Sana yaramad halde sende olan hem senin hem ba kas n n aleyhinedir Ta lar yeme, ta lar yemek yasak


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *