Paperback Í Nočné správy eBook Ò


Nočné správy Tajomn pr behy v knihe No n spr vy sa nes v atmosf re a ko vysvetlite n Postavy akoby neverili v pevn a jedin pravdu, ktor by mala v etko vysvetli Ak sa tak stane, je pravda a pr li krut Autor vytv ra v nimo n atmosf ru okolo pr behov, ktor dr itate a v neust lom nap t Nejde o nijak bezmy lienkovit nap tie itate je neust le aktivizovan , mus si kl s ot zky sk r charakteru pre o je to tak ne , ako sa to skon Ladislav zy ➽ [Download] ✤ Como fazer Investigação, Dissertações, Teses e relatórios By Maria José Sousa ➲ – 9facts.co.uk ktor by mala v etko vysvetli Ak sa tak stane [EPUB] ✹ As Receitas da TV ✾ Maria de Lourdes Modesto – 9facts.co.uk je pravda a pr li krut Autor vytv ra v nimo n atmosf ru okolo pr behov ☁ [PDF / Epub] ☀ Os Objetos Supremos (Mundo de Bhardo, By Livia Stocco ✎ – 9facts.co.uk ktor dr itate a v neust lom nap t Nejde o nijak bezmy lienkovit nap tie itate je neust le aktivizovan ❰PDF / Epub❯ ☄ Mate Me [If You May] (The Millennium Wolves, Author Sapir Englard – 9facts.co.uk mus si kl s ot zky sk r charakteru pre o je to tak ne ❮Download❯ ➾ The Dog Who Spoke and More Mayan Folktales Author James D. Sexton – 9facts.co.uk ako sa to skon Ladislav zy 2.5 5 or 5 10 Jedna Mitana na ra ajky denne a som unesen Tieto jeho poviedky by som tala k udne ka d de dookola a dookola Pokoj, ktor z nich plynie je n dhern O mu och, ktor maj v ivote enu a akosi sa o u pok aj stara. short stories about us Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi n Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi nemir u situaciju i onako, sa strane, provla i ne to sasvim nemogu e Te ko je razlu iti ta no ta esto je kriti na ta ka, gde se spajaju dve niti logike, nazna ena ali nedopisana, mutna recimo, kao na E erovim crte ima gde se dve geometrije spajaju pod nemogu im uglom, pa jedna spona u sebi ne bi bila smislenija nego druga Te ko je prepri ati apsurd se najbolje da iskusiti

    ➽ [Download] ✤ Como fazer Investigação, Dissertações, Teses e relatórios By Maria José Sousa ➲ – 9facts.co.uk ktor by mala v etko vysvetli Ak sa tak stane [EPUB] ✹ As Receitas da TV ✾ Maria de Lourdes Modesto – 9facts.co.uk je pravda a pr li krut Autor vytv ra v nimo n atmosf ru okolo pr behov ☁ [PDF / Epub] ☀ Os Objetos Supremos (Mundo de Bhardo, By Livia Stocco ✎ – 9facts.co.uk ktor dr itate a v neust lom nap t Nejde o nijak bezmy lienkovit nap tie itate je neust le aktivizovan ❰PDF / Epub❯ ☄ Mate Me [If You May] (The Millennium Wolves, Author Sapir Englard – 9facts.co.uk mus si kl s ot zky sk r charakteru pre o je to tak ne ❮Download❯ ➾ The Dog Who Spoke and More Mayan Folktales Author James D. Sexton – 9facts.co.uk ako sa to skon Ladislav zy 2.5 5 or 5 10 Jedna Mitana na ra ajky denne a som unesen Tieto jeho poviedky by som tala k udne ka d de dookola a dookola Pokoj, ktor z nich plynie je n dhern O mu och, ktor maj v ivote enu a akosi sa o u pok aj stara. short stories about us Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi n Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi nemir u situaciju i onako, sa strane, provla i ne to sasvim nemogu e Te ko je razlu iti ta no ta esto je kriti na ta ka, gde se spajaju dve niti logike, nazna ena ali nedopisana, mutna recimo, kao na E erovim crte ima gde se dve geometrije spajaju pod nemogu im uglom, pa jedna spona u sebi ne bi bila smislenija nego druga Te ko je prepri ati apsurd se najbolje da iskusiti"/>
  • Paperback
  • 104 pages
  • Nočné správy
  • Dušan Mitana
  • 23 May 2019
  • 808889767X Setting

About the Author: Dušan Mitana

Do liter rneho ivota sa Du an Mitana zapojil otvoren m listom b snickej skupine Osamel be ci, publikovan m v Mladej tvorbe Debutoval poviedkou O za s jablo ami v Mladej tvorbe v roku 1965 a od roku 1967 bol extern m redaktorom tohto asopisu Od roku 1973 pracoval ako redaktor asopisu Romboid, zo znormalizovanej redakcie v ak v roku 1975 odi iel a odvtedy ije v Bratislave ako spisovate na vo nej nohe Du an Mitana patr do s asnej slovenskej pr zy Ako jeden z prv ch p sal experiment torsk postmodernistick pr zu v slovenskej literat re Kni n m debutom Psie dni 1970 sa zaradil do silnej gener cie spisovate ov, ktor v tomto desa ro razantne vst pili do slovenskej literat ry Pr behy vych dzaj ce z be n ch ivotn ch situ ci obsahuj iracion lny mot v, ktor ich men na poviedky s tajomstvom Tajomstvo je prostriedkom grad cie i dokonca ako jeho pointou Z very poviedok je preto mo n interpretova r znymi sp sobmi, s otvoren a nejasn V novele Patag nia 1972 Mitana nadviazal na druh l niu svojich debutov ch pr z Tento bostn pr beh s mnoh mi autobiografick mi prvkami je akoby dokumentom o ahkosti bytia V No n ch spr vach 1976 sa op do popredia dost va absurdita a ire lno Touto knihou zav il Mitana hodnotovo ve mi produkt vne obdobie jeho pripomenut m bolo s born vydanie poviedok Na prahu 1987 E te predt m v ak po nieko koro n ch odkladoch vy iel spolo enskokritick rom n s detekt vnou z pletkou Koniec hry 1984 , ktor vyznieva ako kritika mor lneho stavu spolo nosti v poslednom desa ro totalitn ho re imu Svojr zne komponovan kniha vah, esej , t di , slovn kov ch hesiel, lek rskych diagn z a poviedok H adanie straten ho autora 1991 je uk kou postmodernej literat ry so v etk mi atrib tmi, ktor k tak muto p saniu patria od pou itia princ pu nrovej kol e a medzitextov ho nadv zovania pr behov zlo ky sa striedaj s esejistick mi, n jdeme tu texty vlo en do in ch textov a po sebareferen n odkazovanie textu, v tomto pr pade odkazovanie na sam ho autora, ktor sa vraj stratil Knihy poviedok Slovensk poker 1993 , Patag nia 1994 , Prievan 1996 s tematicky r mcovan s asnos ou T mito zbierkami z rove dok zal, e a isko jeho tvorby je pr ve v tomto nri Poviedky ozvl tnil skeptick m humorom Mitana je aj autorom dvoch kn h po zie Krutohry 1992 a Maranatha 1996 V ber z rozhovorov a spolo ensko kult rnych vah z rokov 1990 1998 dostal kni n podobu pod n zvom Pocity pouli n ho na inca 1998 Knihou N vrat Krista 1999 Mitana tylisticky nadv zuje na H adanie straten ho autora M j rodn cintor n 2000 sa svojho vydania do kal a po tridsiatich rokoch Pam ti za al Mitana p sa dva roky pred vydan m svojho debutu Prv fragment vy iel v asopise Mlad tvorba v roku 1968 pod n zvom Hrob ako stvoren pre svadobn noc Druh kapitola mala by uverejnen v roku 1970 v poslednom sle Mladej tvorby, ktor v ak v aka normaliz cii bolo zo rotovan Opisuje v nej k ov obdobia ivota, pre it so svojou rodinou, vo svojej rodnej obci, na svojom rodnom cintor ne, ktor osudovo pozna ili jeho bud ci ivot i tvorbu Du an Mitana je aj autorom b snick ch zbierok Krutohory 1991 a Maranatha 1997 a scen rov k viacer m telev znym filmom pod a liter rnych predl h in ch autorov.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *