Í خاطرات زیبا ناوک-سيبا - زينب

خاطرات زیبا ناوک-سيبا - زينب ؛زندان روز قیامت، روزی که بر صور اسرافیل دمیده می گردد، پرده ها از روی وقایع برداشتهمی شوند، آبروها فرو می ریزند و قلبها باز می شوندروز قیامت، روزی است که تو قائم می شوی! و از خود آغاز می کنی!حجابها را بر می داری و بسان منصور حلاج اسرار هویدا می سازی و به مانند زیبا ناوکمی گوئی : « من رازداری را قبول ندارم » آبرو را سه طلاقه می کنی!و چشم در چشم خدا در یک رابطه پایاپای با او حرف می زنی!و این روز آغاز می شود از من، از آنچه برمن گذشته است و من انجام داده امهرگونه استفاده از مطالب آزاد است و نویسنده هیچ گونه حق محفوظی ندارد!


About the Author: Ziba Navak/زیبا ناوک

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the خاطرات زیبا ناوک سيبا زينب ؛زندان book, this is one of the most wanted Ziba Navak/زیبا ناوک author readers around the world.10 thoughts on “خاطرات زیبا ناوک-سيبا - زينب ؛زندان

  1. Pooyan Pooyan says:

    کتابهای زیبا ناوک کتابهای جالبی از سرگذشت یک تواب است که نشان می دهد فشار روحی که به او آمده چگونه او را دچار توهمات و بازگشت ناگزیر به افکار بی توجیه کودکی کرده است


  2. Babak Babak says:

    اين كتاب خاطرات زندان عميق است كه نويسنده بدون ترس از قضاوت ديگران نوشته كه متن عميق وشفافي از درون و بيرون نويسنده هست


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *