Hradba západu MOBI Ò Hardcover10 thoughts on “Hradba západu

 1. Dominika Dominika says:

  Zaciatok trochu pomalsi, kym som si pospominala, co sa odohralo v predchadzajucich dieloch, ale postupne to naberalo grady a finale bolo ozaj epicke Musim si dat niekedy re read celej serie, to este len bude pecka


 2. Martin Dančiak Martin Dančiak says:

  N vrat k fantasy prvkom hodnot m ve mi pozit vne Okrem toho som nevedel ni o existencii pevnosti jvar, ktorou som moment lne zna ne fascinovan Skvel , aj ked u tandardne mi nesedel koniec knihy ver m, e na posledn diel nebudem misie aka dlho.


 3. Martin Benkovič Martin Benkovič says:

  Najlep ia kniha celej s rie a h dam aj uriho vrchol, zatia Ale pre o, pre o ivot nie je f r Kto pre ta, bude vedie Zlomen srde


 4. Ondrej Urban Ondrej Urban says:

  Hradba z padu je ve mi o ividn m posledn m dielom s rie, ktor p e talentovan lovek so z ubou vo filmoch Svet, postavy a cel zvy ok pr behu to v etko bolo vo ve kej miere vybudovan v predch dzaj cich dieloch Vieme, kto je kto, o sa komu stalo, kto koho m a nem r d, motiv cie a pozadia V Hradbe z padu s hne od za iatku v etky fig rky rozostavan , akcia za na bez varovania a a do konca knihy sa nezastav.Je teda samo sebou, e sa Hradba ned ta samostatne mo no stoj za to s Hradba z padu je ve mi o ividn m posledn m dielom s rie, ktor p e talentovan lovek so z ubou vo filmoch Svet, postavy a cel zvy ok pr behu to v etko bolo vo ve kej miere vybudovan v predch dzaj cich dieloch Vieme, kto je kto, o sa komu stalo, kto koho m a nem r d, motiv cie a pozadia V Hradbe z padu s hne od za iatku v etky fig rky rozostavan , akcia za na bez varovania a a do konca knihy sa nezastav.Je teda samo sebou, e sa Hradba ned ta samostatne mo no stoj za to si pred ou pripomen aj predch dzaj ce diely, no vo ve kej miere si na ne lovek spomenie aj za jazdy Ako sme u u ura zvyknut , ta jeho pr behy je ako pozera filmy a tu to nie je v nimkou, takmer a naopak ak je to v bec mo n Hradbou z padu sa kon ve mi vydaren s ria pr behov, ktor aj ke historickou je predsa len fantasy ako m by pinav , r chla a z bavn


 5. Fantasy Svet Fantasy Svet says:

  Kapit n B thory sa v erven kov ch knih ch zjavil pred deviatimi rokmi V p dielnom epose o protitureck ch vojn ch si toho presk kal ve a Nav t vil r zne exotick miesta, padol do zajatia, spoznal mnoho zauj mav ch ud , pobil ve a tureck ch hl v, ob as tasil me aj proti na incovi, bojoval s l skou, nen vis ou i vlastn m presved en m i tvrdohlavos ou, ktor ho neraz voviedla do nepr jemnej situ cie itatelia, ktor s zn mi t m, e vyh ad vaj netypick nrov vari cie, v ktor ch sa ob as Kapit n B thory sa v erven kov ch knih ch zjavil pred deviatimi rokmi V p dielnom epose o protitureck ch vojn ch si toho presk kal ve a Nav t vil r zne exotick miesta, padol do zajatia, spoznal mnoho zauj mav ch ud , pobil ve a tureck ch hl v, ob as tasil me aj proti na incovi, bojoval s l skou, nen vis ou i vlastn m presved en m i tvrdohlavos ou, ktor ho neraz voviedla do nepr jemnej situ cie itatelia, ktor s zn mi t m, e vyh ad vaj netypick nrov vari cie, v ktor ch sa ob as objav nie o fantastick , alebo poriadny kus hist rie, nap tie takmer na ka dej strane, d vtip, p vab i arg n vojaka uhorskej arm dy, v taj erven kovu v e pre hist riu s otvorenou n ru ou Ve v akom inom slovenskom kni nom diele by ste na li pr jemn sn benie p tav ho rozpr vania, u ebnice hist rie a vodu do okultn ch vied Hradba z padu, i e Nov Z mky, neunesie itate ov aleko od zn mych uhorsk ch hran c Pohybova sa bud po bl zkom okol a spolu s Tat rmi plieni v etko, o im pr de pod ruku Na vojnou zmietanom zem pre ij kru n chv le s hlavn mi hrdinami, ktor m prid starosti i star zn ma, bar nka R nayov , no pobavia sa i na tom, ak m r znym sp sobom sa d ust krutos vojny erven kov povestn humor nebude ch ba v najviac vyp t ch situ ci ch, tak e toto od ah enie prevetr hutn opisy vojenskej strat gie obliehania, vn tropolitick intrigy, dvorn aj slovn prek ra ky, zradu v znamn ch ve mo ov i u achtilos ve kovez rovej priazne A dod knihe mrnc, sp d aj dobr pocit z toho, e sa na n s nevalia statick pas e o dob van z ka dej jednej strany tohto rozsiahleho rom nu.Viac sa do tate na na ej str nke Fantasy svet.sk


 6. Kamil Dragan Kamil Dragan says:

  Posledny diel serie o kapitanovi Bathorym je skvelym zavrsenim serie Cervenak si pocas ne vyskusal viacero stylov, doslo k u mna velmi vitanym zmenam prostredia Kruh sa uzatvara v Novych Zamkoch, roman je skvelym opisom dobyvania pricom sa nestraca ani predtym rozohrata dejova linka Cital som to s napatim, silne ocenujem drzanie sa historickych realii a skutocnosti Velmi sa mi pacilo ako su pouzivane skutocne postavy z tohto obdobia, najma vysoka slachta a velitelia Ujvaru A nemozem zabud Posledny diel serie o kapitanovi Bathorym je skvelym zavrsenim serie Cervenak si pocas ne vyskusal viacero stylov, doslo k u mna velmi vitanym zmenam prostredia Kruh sa uzatvara v Novych Zamkoch, roman je skvelym opisom dobyvania pricom sa nestraca ani predtym rozohrata dejova linka Cital som to s napatim, silne ocenujem drzanie sa historickych realii a skutocnosti Velmi sa mi pacilo ako su pouzivane skutocne postavy z tohto obdobia, najma vysoka slachta a velitelia Ujvaru A nemozem zabudnut na Nitraa


 7. Marián Tabakovič Marián Tabakovič says:

  Warning Vyvrcholenie B thoryho dobrodru stiev prin a jeden okuj ci zvrat a m horkosladk koniec Chcem sa ka dop dne autorovi po akova V aka tejto epickej s ge som sa namotal na protitureck vojny a n regi n v tejto epoche celkovo Sedemn ste storo ie pre m a boli ove a viac Richelieu, mu ketieri a film The Last Valley so Sharifom a Cainom, ako nejak Forg alebo ve kovez r K pr l Ale to sa men.Neviem, i sa nem m hne pozrie na al iu erven kovu s gu so Steinom a Barbari om


 8. Bezmenny Bezmenny says:

  Ak je to zav enie s rie, tak je d stojn Vzh adom na hist riu bolo od za iatku jasn , e jvar sa nejdr a tak sa z zrak v tomto smere ani neo ak val Je ale vidno, e autor sa u posunul k in mu nru ke e aj tu, uprostred mely, dostali dvaja spolup tnici lohu nie o vy etri V tejto s rii to ale doteraz viac sr alo tou fantazy, teraz som mal pocit, e toho bolo minimum Okrem tohto nedostatku a pr padn ch otvoren ch zadn ch dvierkach mi u ni nevadilo.


 9. Dominika Dominika says:

  plne rozumiem autorovmu nad eniu z opisu historick ch udalost , zbroje, pevnosti, zvyklost atd, ale ak chcem ta o faktoch, siahnem po inej knihe Prv tri diely o Bathorym boli ak n , pln vtipn ch dial gov a m gie, a hlavn postava bola sympatick ah V posledn ch dvoch knih ch je priam nepodstatn , dej je zameran na nekone n opisy bombardovania pevnosti Ujvar a riev bezvercov Niekedy je menej str n pre pr beh proste viac.


 10. Radka Rybanova Radka Rybanova says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Dala som 4 hviezdy Chcela som da 5, ve mi som chcela, ale nedalo sa, akoko vek m m erven ka rada Jednak trochu mi osobne nesadne t kopa bojov, bitiek, abl , b t, diel, o bude pre niektor ch po u n , pre m a bola trocha nuda, lebo opisy bojov zvl dam len v nimo ne to s tie babsk itate ky, uro, neocenia spr vnu melu Po druh kopa pa ov, ba ov, evlijov a in ch tureck ch hodnost rov, z ktor ch m m pln ma arsk gul , a po tretie a najviac, cel dej pod a m a smeruje logicky k, h Dala som 4 hviezdy Chcela som da 5, ve mi som chcela, ale nedalo sa, akoko vek m m erven ka rada Jednak trochu mi osobne nesadne t kopa bojov, bitiek, abl , b t, diel, o bude pre niektor ch po u n , pre m a bola trocha nuda, lebo opisy bojov zvl dam len v nimo ne to s tie babsk itate ky, uro, neocenia spr vnu melu Po druh kopa pa ov, ba ov, evlijov a in ch tureck ch hodnost rov, z ktor ch m m pln ma arsk gul , a po tretie a najviac, cel dej pod a m a smeruje logicky k, hm, ako to nespoilerova , k tomu, e opust me jednu z post v, a ke sa tak nestane, pr de mi to ako deus ex machina, tak nelogick , e som e te tri strany tala alej v tom, e je po nej, dokonca ma m j mozog klamal tak, e som nevn mala jej meno v dial goch a po troch stran ch zrazu e WTF Krkolomn z ver, v skratke, nezo rala som to S to ve k tyri hviezdy, je v tom kopa majstrovstva, kopa pr ce, kopa vedomost , kopa v etk ho, d stojn z ver s rie, hoci sa mi tak trochu zd , e autorovo srdce u bije trochu inde Je i , toto malo by dobr review To bude t mi n rokmi, o na erven ka m m Idem sa skry udia, je to dobr kniha, fakt, je skvel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hradba západu Uhorsk vojsko utrpelo drviv por ku pri Park ne Hordy osmansk ch bojovn kov pod veden m samotn ho ve kovez ra prekro ili Dunaj a obk ili pevnos jv r Nov Z mky T v kres anskom svete naz vaj Hradba z padu a vedia, e ak padne, bude ohrozen cel r a Obrancovia s odhodlan bojova do posledn ho dychu, no elia mnohon sobnej presileNa m roch otriasaj cich sa pod tureckou delostre bou stoj aj kapit n Kornel B thory Viac ne o pevnos sa v ak ob va o osud svojho syna Michala, priate a Voronina a milovanej Juliany T sa stratili kdesi v kraji zachv tenom nepriate sk m drancovan m Navy e ich stopu zachytila ob van bar nka R nayov prez van Vl icaSk sen autor Juraj erven k v spletitom rom ne o najkrvavej ej vojne, ak sa kedy odohrala na zem dne n ho Slovenska, uzatv ra pr beh viacer ch post v z epickej s gy o dobrodru stv ch kapit na B thoryho ❮EPUB❯ ✻ Poltergeist (Greywalker, ✶ Author Kat Richardson – 9facts.co.uk e ak padne [BOOKS] ✬ OBaby Author Geoffrey Johnson – 9facts.co.uk bude ohrozen cel r a Obrancovia s odhodlan bojova do posledn ho dychu [Epub] ➟ Defiant (MacKinnons Rangers, By Pamela Clare – 9facts.co.uk no elia mnohon sobnej presileNa m roch otriasaj cich sa pod tureckou delostre bou stoj aj kapit n Kornel B thory Viac ne o pevnos sa v ak ob va o osud svojho syna Michala ✅ [PDF / Epub] ☉ 21 Divisiones de Los Misterios Sanses By Ernesto Bravo Estrada ⚣ – 9facts.co.uk priate a Voronina a milovanej Juliany T sa stratili kdesi v kraji zachv tenom nepriate sk m drancovan m Navy e ich stopu zachytila ob van bar nka R nayov prez van Vl icaSk sen autor Juraj erven k v spletitom rom ne o najkrvavej ej vojne ➨ Nightfall (Dark Age Dawning, Ebook ➮ Author Ellen Connor – 9facts.co.uk ak sa kedy odohrala na zem dne n ho Slovenska ❮Reading❯ ➺ The Good Daughter ➲ Author Karin Slaughter – 9facts.co.uk uzatv ra pr beh viacer ch post v z epickej s gy o dobrodru stv ch kapit na B thoryho


About the Author: Juraj Červenák

je slovensk spisovate s bohatou publika nou innos ou v slovenskom, eskom a po skom jazyku Poch dza z obce Vyhne, ale u od detstva ije v ne alekej Banskej tiavnici Po ukon en t dia na gymn ziu v roku 1992 pre iel r znymi povolaniami od lena str nej slu by a po ved ceho kina Od roku 2005 je profesion lnym spisovate om a publicistom.Kni ne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vy e dve desiatky kn h, v inu z nich v e tine.Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovansk mi mot vmi Dvojdielny rom n Bivoj umiest uje pr behy zo Star ch povest esk ch do re lneho priestoru a kontextu na sklonku 7 storo ia Tril gia Bohatier sleduje osudy hrdinov rusk ch byl n po as v bojov kyjevsk ho knie a a Svjatoslava.V sloven ine erven k publikoval viacero poviedok v asopise Fant zia, ako aj rom n Sekera z bronzu, r no zo zlata, v ktorom sa b jni Argonauti plavia po Dunaji a na zemie dne n ho Slovenska V roku 2009 za ala v sloven ine vych dza i s ria ernok a n k, ktor sa odohr va v 9 storo po as bojov s Avarmi a utv rania prv ch slovansk ch knie atstiev Autorovu tvorbu charakterizuje postupn odklon od r dzej mytologickej fantasy k historick mu rom nu Sved o tom najm s ria o protitureck ch vojn ch Dobrodru stv kapit na B thoryho, ktorej prv tri diely Str covia Varad na, Br na Irkally a Diablova pevnos vy li z rove v e tine i sloven ine.Nov cyklus dobov ch detekt vok Stein a Barbari o vy etrovan zlo inov za vl dy Rudolfa II Habsbursk ho na prelome 16 a 17 storo ia u je isto historickou beletriou rom nom bez fantasy prvkov Zo s rie zatia vy li rom ny M tvy na Pekelnom vrchu, Krv prvoroden ch a Ohniv znamenie, ktor sa radia k autorov m naj spe nej m knih m V roku 2016 vyjde tvrt diel s n zvom Diabol v zrkadle erven k nap sal aj zbierku rozpr vkovo dobrodru n ch povest pre mlad ch itate ov Legendy Zlat ho mesta.Je dr ite om viacer ch nrov ch ocenen vr tane Ceny Fant zie, Ceny za najlep iu fantasy i Ceny Akad mie sci fi, fantasy a hororu za najlep iu esk a slovensk knihu roka obdr al ju trikr t za rom ny Krvav ohe , Biela ve a a Diablova pevnos.Jeho rom ny a poviedky vy li aj v po tine, ru tine a angli tine V s asnosti m podp san zmluvu s americkou liter rnou agent rou a pok a sa presadi vydanie svojich rom nov v USA.Publikoval tie pod pseudonymom Thorleif Larssen a George Callahan.