ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴ اما چرا از سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ آغازیده ام و دوره محمد شاهی و صدرات اعظمی حاجی میرزا آقاسی را دست گرفته ام نخست اینکه چرخه ایست ناشناخته و از یاد رفته به رغم اینکه بس مهم است و فراخور بازبینی دوره ایستکه به وصله ناجور میماند زیرا که دولت درویشان است و برآمد دگراندیشان مناسبات اجتماعی همیشگی دوران پیشین و پسین حاکم نیست تاجائی که روشنگران، از جمله بابیان را در کنار حکومت می بینم و مالکان، مجتهدان و شاهزادگان و نیز دولتهای اروپائی را در پیکار با حکومتـ از متن کتاب

  • Paperback
  • 332 pages
  • ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴
  • هما ناطق
  • Persian
  • 13 January 2015

About the Author: هما ناطق

Homa Nategh was an Iranian historian Professor of History at Tehran University A specialist in the contemporary history of Iran she resided in Paris France until her death She was active during Iran's 1979 revolution