Básnik PDF Ò Hardcover

Básnik Na za iatku svojej kari ry detekt va oddelenia vr d bol Krauz vystaven tvrdej sk ke Jeho zmysel pre spravodlivos bol konfrontovan s vtedaj m pr vnym syst mom a s v kladom spravodlivosti pod a socialistick ch pr vnych noriem deformovan m mocensk mi praktikami Po skon en akcie Rusalka, ke sa svojvo ne rozhodol pom c man elkinej spolu ia ke Dane n js svojho otca v cudzine, dostal na v ber Krauz sa rozhodol Rozsekol svoj gordick uzol a rozhodol sa osta na oddelen vr d Len e to ani Burger a ani el v Krauz netu ili, e ich o p r dn ak pr pad, ktor prever nielen ich odborn schopnosti, ale aj najd le itej princ p spolupr ce detekt vov d veru Z detekt va Krauza sa stane podozriv zo sp chania s rie vr d mlad ch diev at Pom c mu m e iba kolega, ktor mu aj napriek kontroverzn m d kazom ostane vern , a vrah b snik, ktor ukradnut mi b s ami manipuluje v etk m a v etk mi [EPUB] ✵ Muerte en Hamburgo (Jan Fabel, Author Craig Russell – 9facts.co.uk ke sa svojvo ne rozhodol pom c man elkinej spolu ia ke Dane n js svojho otca v cudzine ❮Download❯ ➵ Jazz Age Stories Author F. Scott Fitzgerald – 9facts.co.uk dostal na v ber Krauz sa rozhodol Rozsekol svoj gordick uzol a rozhodol sa osta na oddelen vr d Len e to ani Burger a ani el v Krauz netu ili [Read] ➮ Much Obliged, Jeeves Author P.G. Wodehouse – 9facts.co.uk e ich o p r dn ak pr pad [KINDLE] ❅ The Wrong Blood By Manuel de Lope – 9facts.co.uk ktor prever nielen ich odborn schopnosti ❰PDF❯ ✓ The Customer-Funded Business Author John W. Mullins – 9facts.co.uk ale aj najd le itej princ p spolupr ce detekt vov d veru Z detekt va Krauza sa stane podozriv zo sp chania s rie vr d mlad ch diev at Pom c mu m e iba kolega [PDF] ⚣ The Affair ✯ Emma Kavanagh – 9facts.co.uk ktor mu aj napriek kontroverzn m d kazom ostane vern ☆ [PDF / Epub] ★ Summer People & The Little House By Shirley Jackson ✩ – 9facts.co.uk a vrah b snik ☉ [PDF / Epub] ☆ Beautiful Creatures By Lulu Taylor ❤ – 9facts.co.uk ktor ukradnut mi b s ami manipuluje v etk m a v etk mi


10 thoughts on “Básnik

 1. Nofreeusernames Nofreeusernames says:

  Po t ech p e ten ch D novk ch si sm le m u na bundi ku p ip chnout placku a za adit se do po etn ho fanklubu P e t te si to, pln up mn s ru kou na srd ku doporu uji t te celou recenzi Po t ech p e ten ch D novk ch si sm le m u na bundi ku p ip chnout placku a za adit se do po etn ho fanklubu P e t te si to, pln up mn s ru kou na srd ku doporu uji t te celou recenzi


 2. Dymbula Dymbula says:

  P izn m se, e jsem k t knize p istupoval s jist m, ekn me, odstupem Nem m moc r d detektivky, ale tahle m mile p ekvapila Solidn oddechovka M to sp d, je to nap nav a p b h netrp z sadn mi nelogick mi hovadinami.


 3. Jakub Karda Jakub Karda says:

  Pouze mohu doporu it bez jak koliv pochybnosti Dobr detektivka, nap nav a samotn vypr v n lep p b hu, ale ten je tak skv le napsan Autor by se m l p ejmenovat na D min k D n, proto e snadno dok e konkurovat t nejlep seversk detektivce


 4. Lukasz Lukasz says:

  Po jakim czasie przerwy postanowi em powr ci do krymina u autorstwa Dominika Dana Basnik to osiemnasty tom powie ci o Richardzie Krauzie licz c kolejno publikacji, natomiast to drugi z kolei tom patrz c chronologicznie na przebieg akcji Po przes uchaniu kilka miesi cy temu tomu Uzol W z tym razem postanowi em dlatego si gn po tom Basnik , gdy w a nie akcja Basnika zaczyna si w momencie kiedy ko czy si akcja Uzola , czyli w momencie kiedy Krauz ko czy pomy lnie akcj o pseu Po jakim czasie przerwy postanowi em powr ci do krymina u autorstwa Dominika Dana Basnik to osiemnasty tom powie ci o Richardzie Krauzie licz c kolejno publikacji, natomiast to drugi z kolei tom patrz c chronologicznie na przebieg akcji Po przes uchaniu kilka miesi cy temu tomu Uzol W z tym razem postanowi em dlatego si gn po tom Basnik , gdy w a nie akcja Basnika zaczyna si w momencie kiedy ko czy si akcja Uzola , czyli w momencie kiedy Krauz ko czy pomy lnie akcj o pseudonimie Rusa ka Pierwsze kilka stron Basnika bezpo rednio nawi zuj do tej akcji oraz to legendy o Aleksandrze Wielkim kt rz przeci w ze gordyjski i w nast pstwie zosta w adc Richardowi Krauzowi te uda o si przeci jego w asny w ze gordyjski Przeszed wa n pr b , jednak bez pomocy Eda Burgera, sam nie da by rady I ten ostatni mocno daje swojemu m odszemu koledze to do zrozumienia.W Basinku co po polsku oznacza Poeta Krauz przechodzi kolejn pr b , pr b pod wieloma wzgl dami Kontekst ca ej sprawy kryminalnej jest do oryginalny, bardzo mi o mnie zaskoczy Dochodzi do mordersw m odych kobiet Ka da z nich by a lub jest aktualn kochank onatego Richarda Krauza Nasz s owacki James Bond jest wielkim kobieciarzem W tajemnicy przed kolegami z pracy, przed on regularnie utrzymuje romanse z innymi kobietami, kt re niestety padaj ofiar tajemniczego mordercy Ten natomiast zaczyna gr w kotka i myszk Wysy a listy na posterunek policji, bezpo rednio do wydzia u gdzie pracuje sam Richard Krauz Listy wys ane przez morderc zawieraj wiersze pisane i publikowanie przez Krauza w okresie jak by jeszcze gimnazjalist Szybko staje si jasne, e morderca musi dobrze zna otoczenie i przesz o Richarda Krauza Niestety kr g podejrzanych os b jest wielki, gdy , mimo wielkiej skromno ci poezja licealisty Richarda Krauza by a publikowana na amach nie tylko gazetki jego szko y, lecz r wnie zatoczy a szerwsze kr gi ,gdy zosta a nagradzana w mi dzyszkolnym konkursie i wczas opublikowana szerzej.Opr cz w tku kryminalnego Dominik Dan daje nam ciekaw lekcj historii Akcja toczy si w roku 1988 kiedy w Bratys awie na ulice wysz a m odzie studencka organizuj c tak zwane wieczkowe demonstracje Re im wtedy mocno zareagowa , opr cz policji polityczne, zwyk e oddzia y kryminalnej policji, w tym wydzia zab jstw w kt rym pracowa Krauz, Burge i Hanzel zostali zaci gni ci do walki z przewrotn m odzie Dawka historycznych fakt w jest tak dodatkow wi ienk na torcie Trudno jest si rozczarowa krymina em Dominika Dana Mo e w tek kryminalny czasem jest troch naci gany, ma o prawdopodobny, ale mnie osobi cie to nie przeszkadza o Delektowa em si ka d minut s uchania tego krymina u, bo przes ucha em go w formie audibooka, w wykonaniu lektorskim Mariana Geisberga, kt ry ma wietny g os, co w rodzaju polskiego Goszty y no i dobrze jest mi znany z roli Eda Burgera kt rego zagra w ekranizacji Czerwonego Kapitana u boku Macieja Stuhra Ka da powie Dominika Dana zas uguje na ekranizacje i mo e kiedy dojdzie do niej


 5. MataKovac MataKovac says:

  Khiha B snik sa mi zo za iatku ve mi p ila, hlavne t m, e dej sa odohr va tam, kde to pozn m, resp ve mi bl zko b vam Presne viem o ktor parkovisko ide, denne tak chod m, aj do Li iaku sa asto chod me prech dza a t m ma vtiahla do deja Zo za iatku ve mi unik tny a rafinovan vrah b snik, aj dianie okolo policajtov z krimin lky, Ri ove z pletky, super, ale z ver a rozuzlenie na konci knihy bolo tro ku prir chle a neinteligentne ukon en Kvoli tomu koncu to hodnot m ako priemern de Khiha B snik sa mi zo za iatku ve mi p ila, hlavne t m, e dej sa odohr va tam, kde to pozn m, resp ve mi bl zko b vam Presne viem o ktor parkovisko ide, denne tak chod m, aj do Li iaku sa asto chod me prech dza a t m ma vtiahla do deja Zo za iatku ve mi unik tny a rafinovan vrah b snik, aj dianie okolo policajtov z krimin lky, Ri ove z pletky, super, ale z ver a rozuzlenie na konci knihy bolo tro ku prir chle a neinteligentne ukon en Kvoli tomu koncu to hodnot m ako priemern detekt vku, koda


 6. Muška Záchejová Muška Záchejová says:

  Toto bolo skvel Pr beh ma tot lne pohltil a nevedela som presta po va Ve mi sa mi p i my lienka s riov ho vraha a celkovo zapojenie hlavnej postavy do hlavnej dejovej l nie Stalo sa mi, e som ju nestihla dopo va v jeden de a stra ne ma to dostalo Chcela som proste vedie ako to skon U rozumiem tomu o ia u okolo D na Moja druh D novka a ja som ve mi prekvapen , ale nad en a te m sa na ostatn knihy 4,5 5


 7. Cnikus M Cnikus M says:

  Vyborna Danovka Precitana na jeden sup Osobne mam skor rada Krauza ako cca 40 rocneho svihaka so skusenostami, ale ma svoje caro aj ako detektivske ucho, pod kridlami Hanzela a Burgera Opisovane okolie poznam, a bolo velmi zivo vykreslene Pribeh sa svizne rozvijal, a nenechal citatela nudit sa Odporucam.


 8. Lenka Lenka says:

  Solidna 3,5


 9. Timotej Suc Timotej Suc says:

  Ve mi dobr detekt vka, skvel symbi za hlavnej a ved aj ch dejov ch l nii, nikdy sa nebudete nudi Obsahuje mnoho humoru, no aj vyp t situ cie, v ktor ch ich pre vate spolu s Ri om.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *