Gog PDF/EPUB Ò Paperback

Gog (I-II) y zy l n ilk yar s n n en tart mal yaz nsal ki iliklerinden biri olan Giovanni Papini , Gog da yaratt saf, cahil ama bir yandan da d nyada olup bitenin nedenini arayan Amerikal milyarder tipi arac l yla ola and bir portreler galerisi iziyor Elinin alt nda imparatorlara yara r bir servet bulunan bu yar vah i kahraman , kitapta Bernard Shaw dan Gahndi ye, Freud dan Einstein a kadar pek ok nl ki iyle tan yor ve i g d sel zek s n en akla gelmez istekleri yerine getirmek i in kullan yor nsanlar sa r kalpleri y z nden y zy ldan y zy la daha ok azap ekilen bir cehennemde h l inleyip duruyorlar diyen Papini, taklidi imk ns z slubu ve hicviyle d zyaz n n Dante si olarak adland r lan bir yazar ➽ [Download] ✤ Como fazer Investigação, Dissertações, Teses e relatórios By Maria José Sousa ➲ – 9facts.co.uk Gog da yaratt saf [EPUB] ✹ As Receitas da TV ✾ Maria de Lourdes Modesto – 9facts.co.uk cahil ama bir yandan da d nyada olup bitenin nedenini arayan Amerikal milyarder tipi arac l yla ola and bir portreler galerisi iziyor Elinin alt nda imparatorlara yara r bir servet bulunan bu yar vah i kahraman ☁ [PDF / Epub] ☀ Os Objetos Supremos (Mundo de Bhardo, By Livia Stocco ✎ – 9facts.co.uk kitapta Bernard Shaw dan Gahndi ye ❰PDF / Epub❯ ☄ Mate Me [If You May] (The Millennium Wolves, Author Sapir Englard – 9facts.co.uk Freud dan Einstein a kadar pek ok nl ki iyle tan yor ve i g d sel zek s n en akla gelmez istekleri yerine getirmek i in kullan yor nsanlar sa r kalpleri y z nden y zy ldan y zy la daha ok azap ekilen bir cehennemde h l inleyip duruyorlar diyen Papini ❮Download❯ ➾ The Dog Who Spoke and More Mayan Folktales Author James D. Sexton – 9facts.co.uk taklidi imk ns z slubu ve hicviyle d zyaz n n Dante si olarak adland r lan bir yazar


10 thoughts on “Gog (I-II)

 1. Argos Argos says:

  Papini nin Borges in Babil Kitapl serisinden Ka ak Ayna yk kitab n okumu ve ok be enmi tim Hatta yorumumu u c mleyle bitirmi tim Mussolini yi destekleyen yani fa ist d ncedeki bir insan bu kadar naif olabilir mi Bu kitab nda Papini sava f rsat l ile zengin olmu , cahil ve insanlar sevmeyen, hi bir ekilde memnun olmayan, kendi s ylemiyle her eyi sat n alabilecek kadar paras olan ama yine de can s k lan bir multimilyarderin, kitaba ad n veren fantastik kurgu karakterinin Papini nin Borges in Babil Kitapl serisinden Ka ak Ayna yk kitab n okumu ve ok be enmi tim Hatta yorumumu u c mleyle bitirmi tim Mussolini yi destekleyen yani fa ist d ncedeki bir insan bu kadar naif olabilir mi Bu kitab nda Papini sava f rsat l ile zengin olmu , cahil ve insanlar sevmeyen, hi bir ekilde memnun olmayan, kendi s ylemiyle her eyi sat n alabilecek kadar paras olan ama yine de can s k lan bir multimilyarderin, kitaba ad n veren fantastik kurgu karakterinin yani GOG un, paras n gezmek g rmek renmek i in harcamas , bunun i in d nyan n her yerine gitmesi ve bu esnada kar la t d nemin nl simalar yla yapt hayali sohbetlerin, baz konulardaki saptamalar n n ve g nl k eklinde anlat lar n n toplam ndan olu an bir kitap.Ayn Mi ima i in yapt m z Papini i in de yapal m, yani ki ili ini, siyasi d ncesin , d nya g r n bir tarafa b rakal m ve bu sadece bu eserine, GOG a odaklanal m Benim g rd m genious denecek kadar zeki, bir o kadar ak c ve kuvvetli kalemi olan, mizah , zellikle kara mizah ok iyi kullanan, edebiyat, felsefe ve tarih bilgisi, entellekt el d nme g c olduk a g l bir yazar Ayk r ve k k rt c , olduk a radikal fikirleri var, eytan n avukatl n sak nmadan yap yor.Yahudi kar t ve rk , kad n a a layan cinsiyet i s ylemleri ok net olarak g r l yor, kitab okuyunca yazar n fa ist d nceye yak n oldu u anla l yor Din ve tanr konular yla da yak ndan ilgili Spirit el d nya, medyumluk, telepati gibi metafizik elerden bahseden b l mlerde asl nda kendi d ncelerini, zihni sinir projelerini anlat yor, sanki kafas biraz kar k Asl nda her eye kar , her ki iye, her d nceye, her ak ma, her inanca velhas l her eye s yleyecek iki ift kar s z buluyor, hatta kar olmasa bile bunu yap yor, huzursuzlu a yap m Anar izm ile nihilizm aras nda gidip geliyor Kitap iki ciltten olu uyor, farkl tarihlerde yaz lm lar lkini Gog 1931 de 1 D nya Sava sonras nda, ikinci kitab ise Kara Kitap 1951 de 2 D nya Sava ndan sonra yazm Ancak ikinci cilt birincisinin k t demeyelim ama zay f bir kopyas San r m bu nedenle ikinci b l mden pek keyif almad m ddial olacak ama ikinci kitap okunmasa pek kay p olmaz bence.Temelde ele tirel bir kitap Din, siyaset, sosyal ili kiler, ya am, l m, sava , bar gibi bir ok konuda k sa anlat larla muhalif bir d nya yarat yor Papini nl yazarlar, d n rler, sanat lar, politikac lar ile yapt kurgusal g r melerden kard notlar payla yor Kitab n evirisi m kemmel Fikret Adil Kitab n kurgusunu de erlendirmiyorum nk hayali kahraman GOG un g nl klerinin aktar m ndan ibaret Asl nda bu kitab roman olarak de erlendirmek g , denemeler ve yk lerden olu mu bir anlat gibi Buna kar n roman olarak kabul edilirse bence deneysel ve ok ba ar l , biraz fantezi, biraz kurgu ile kuvvetlendirilmi deneysel bir roman Pessoa n n Huzursuzlu un Kitab na benzettim Zaten okurken de huzursuz etti i b l mler olduk a fazla Montaigne nin Denemeleri nden etkilendi i muhakkak nk denemeleri konu ve yakla m a s ndan benze iyor Kitab n kahraman n n ikametgah olan New Parthenon da yazd klar biraz bilim kurgu biraz distopya gibi.Papini nin ok kitap okudu unu ve baz lar ndan ok etkilendi ini kitaptaki baz nemli eserlerden yapt al nt lardan anlayabiliyoruz Al nt lar bu eserlerdeki olay veya ki ilerin ayn s oldu undan hemen tan n yorlar rne in Shakepaere in Hamlet i, Dante nin lahi Komedi si, Cervantes in Don Quiote u, Swift in G liverin Seyahatleri, Homeros un lyada s , Nietzsche nin B yle Buyurdu Zerd t , Volter in Candid i, Goethe nin Faust u, Flaubert in Madam Bovary si ilk g ze arpanlar Bu yorumu sonuna kadar okuduysan z, sizin bir kitap kurdu oldu unuzdan ne kadar eminsen bu kitab kitap kurtlar n n be enece inden de o kadar eminim Son bir not okudu um kitap Bankas K lt r Yay nlar 13 bask s Modern Klasikler dizisinin 56 no lu kitab Kapa a nca kar n za kan ilk sayfa no 52, yani Anthony Burgess in Doktor Hastaland kitab n n bilgilerinin oldu u sayfa Bu ay p Bankas yay nlar na yak mad


 2. golyatkin golyatkin says:

  Politikac lar ve askerler bar tan fazla s z etmeye ba lad lar m korkudan titreyebilirsiniz


 3. Valeriu Gherghel Valeriu Gherghel says:

  Cartea lui Papini a fost tradus n anul 1942, de c tre o iubitoare a literaturii furiosului encicloped ist italian, Ileana Zara n 1990, volumul a fost cu gr bire reeditat la editura Univers, n colec ia Romanul secolului XX , f r modific ri notabile n 2009, la Polirom.Papini redactase romanul n 1930 i l publicase un an mai t rziu Gog poate fi desemnat numai la modul impropriu i cu mare aproxima ie drept roman Este n realitate o scriere fragmentar , cu un protagonist grotesc, Cartea lui Papini a fost tradus n anul 1942, de c tre o iubitoare a literaturii furiosului encicloped ist italian, Ileana Zara n 1990, volumul a fost cu gr bire reeditat la editura Univers, n colec ia Romanul secolului XX , f r modific ri notabile n 2009, la Polirom.Papini redactase romanul n 1930 i l publicase un an mai t rziu Gog poate fi desemnat numai la modul impropriu i cu mare aproxima ie drept roman Este n realitate o scriere fragmentar , cu un protagonist grotesc, Gog pe numele s u nume mprumutat, fire te, din textul Apocalipsei, XX, 7 Satana va ie i din temni a lui, ca s n ele neamurile, pe Gog i pe Magog , diminutiv, totu i, de la mult mai sobrul Goggins, ins putred de bogat i nv rtind galbenii cu lopata, bibliofil tenace dar f r voca ia lecturii , gurmet precum numai arhiepiscopii i asce ii pot fi , c l tor neobosit de a lungul i de a latul lumii sublunare i ndeosebi al Europei , vizitator contra cost, uneori al multor m rimi culturale i politice din perioada interbelic Sir J G Frazer, Freud, Ford, Gandhi, Knut Hamsun, H G Wells etc i g nditor privat, cu aplec ri cinice i antihedoniste Gog este mizantropul prin defini ie.Spectacolul narativ realizat de Giovanni Papini este, n primul r nd, caricatural i demistificator Jurnalul indiscretului Gog se transform treptat ntr o serie de portrete n aqua forte Autorul realizeaz , astfel, un caleidoscop al neroziei omene ti Scopul lui principal este acela de a sfida bunul sim i de a n rui prin exagerare toate ideile primite Romanul este un Sotissier Scriitorul atinge, f r a ad nci, n sec iuni batjocoritoare, nu mai lungi de 4000 de semne, o mul ime de subiecte a a zic nd eterne vanitatea gloriei Knut Hamsun dezv luie musafirului Gog adev rul c notorietatea reprezint mai presus de orice o povar , z d rnicia existen ei ntr un final, Gog renun la avere, las jurnalul n m inile editorului i devine, probabil, vagabond , pr bu irea civiliza iei occidentale nimic mai nociv, n mintea lui Gog, dec t ora ele, edificiile i oselele , triumful nebuniei etc.Un capitol condamn facilitatea poeziei avangardiste miliardarul organizeaz un atelier de crea ie, dar concediaz cu oroare pe poe ii poliglo i sau hermetici, pe autorii de versuri macaronice n altul, un medic exalt utilitatea bolilor n realitate, spune medicul Olafsen diaristului, maladia este un remediu, precum vaccinul, i numai oamenii suferinzi ajung centenari, ceea ce, uneori, este adev rat, dar, de cele mai multe ori, nuPeregrinul nt lne te pretutindeni tot felul de ciuda i un autor dramatic din Moscova pl nuie te teatrul f r actori, unde rolul lui Caesar, care este ucis de adev ratelea pe scen , este interpretat de c tre un condamnat la moarte ori de c tre un sinuciga Un anume Rabah Tehom afirm ritos c excesul de ra iune duce negre it la nebunie i c numai excesul de nebunie poate accede la adev r filosofia se cuvine a fi nlocuit cu filomania n acest nobil scop, Rabah Tehom caut fonduri la auditorii ira ionali ti pentru nfiin area unui Institut de demen voluntarGog i ofer numai o sut de franci, fiindc nu aprob proiectul lui Tehom Profesorul Killaloe, un istoriograf irlandez, pretinde c doar relatarea evenimentelor dinspre prezentul care e sigur c tre trecutul tot mai incert poate conta drept discurs istoric serios n fine, un compozitor din Bolivia inventeaz orchestra de marionete i muzica f r sunete, n care doar dirijorul face zgomot cu bagheta i a a mai departe.Tot ce se poate spune mai bl nd despre Gog este c portretele ar trebui, n principiu, s aib un efect comic Din p cate, nu au


 4. Rıdvan Rıdvan says:

  Cok farkli bi kitap Daha once hic buna benzer bir kitap okumamistim Yazar hic akla gelmeyecek konularla ilgili goruslerini yazmis Bunu yaparken de direkt bir makale gibi yazmak yerine konuyu biraz hikayelestirmis ve bazi durumda Gog isimli Amerikaliyi ve cogu zamanda Picasso ve ya Gandhi gibi tarihi kisilikleri konusturmus Konular ise bu deneme kitabini bir bilim kurgu kitabi haline getiriyor Cok cok eglenceli bir kitap olmus Bir anda Molotov la konusmaya basliyorsunuz Hemen ardindan Cok farkli bi kitap Daha once hic buna benzer bir kitap okumamistim Yazar hic akla gelmeyecek konularla ilgili goruslerini yazmis Bunu yaparken de direkt bir makale gibi yazmak yerine konuyu biraz hikayelestirmis ve bazi durumda Gog isimli Amerikaliyi ve cogu zamanda Picasso ve ya Gandhi gibi tarihi kisilikleri konusturmus Konular ise bu deneme kitabini bir bilim kurgu kitabi haline getiriyor Cok cok eglenceli bir kitap olmus Bir anda Molotov la konusmaya basliyorsunuz Hemen ardindan kendinizi Salvador Dali yi dinlerken buluveriyorsunuz Gog gercek adi Goggins olan bir Amerika yerlisi Cok cok cok zengin biri Ve serveti sayesinde her yere girip cikabiliyor Ustelik bu adam yillar once calismayi birakmis Ve dunyayi gezmeye baslamis insanlardan nefret eden biri o Ayni zamanda da fazlasiyla merakli bir tip Dilencilerle de devlet adamlariyla da sanatcilarlada herkesle konusup hikaye ve gorus topluyor Hatta yolu bir gun Istanbul a bile dusuyor Hakkinda konustugu konular ise cok garip Idam uzay ozgurlukCok severek okudum Bu arada aslinda iki cilt olan bu kitabi tek ciltte toplamislar Minimum universite yillari


 5. Cemre Cemre says:

  Okumaktan ekindi im ve evde kald m z bu g nlerde okumaya kendimi zorlad m bir kitap dahaGog, i erik ve slup olarak ilgimi ekse de beni bunaltabilece i endi esiyle uzun zaman nce ald m fakat okumay devaml erteledi im bir kitapt Korktu um gibi oldu unu s yleyemem fakat zaman zaman biraz bunald m da do ru.Asl nda Bankas taraf ndan Gog ismi ile bas lan bu kitap Papini nin iki kitab n n birle imi lk kitap, Gog, di eri de Gog un devam niteli inde olan Kara Kitap isimli kita Okumaktan ekindi im ve evde kald m z bu g nlerde okumaya kendimi zorlad m bir kitap dahaGog, i erik ve slup olarak ilgimi ekse de beni bunaltabilece i endi esiyle uzun zaman nce ald m fakat okumay devaml erteledi im bir kitapt Korktu um gibi oldu unu s yleyemem fakat zaman zaman biraz bunald m da do ru.Asl nda Bankas taraf ndan Gog ismi ile bas lan bu kitap Papini nin iki kitab n n birle imi lk kitap, Gog, di eri de Gog un devam niteli inde olan Kara Kitap isimli kitap Kitap, yazar m z Papini nin bir ruh ve sinir hastal klar hastanesinde tan t n iddia etti i kurgulad Goggins Gog isimli bir Amerikal milyarderin yaz lar n i eriyor Gog mr hayat boyunca Hitler den Gandhi ye Picasso dan Hamsun a pek ok farkl alanda d nyaca tan nan isimle tan m ve bu tan kl klar n kaleme alm Gog un yaz lar nda yer verdi i ki iler yaln zca nl ah slar de il elbette Bunlar haricinde pek ok ki iye ve de i ik hik yelerine de yer vermi Kitap, fikir olarak bana ok ilgi ekici gelmi ti, h l da yle oldu unu d n yorum Baz b l mler olduk a merak uyand r c ve sorgulat c Bununla birlikte, her b l m en fazla be sayfadan olu uyor ve bir yerden sonra bu kadar fazla metni arka arkaya okumak kafay kar t r p dikkati da tabiliyor Ben ayn anda birden fazla kurgusal metin okuyabilen biri de ilim Bu nedenle Gog dan birka b l m okuyup araya ba ka kitaplar alay m da diyemedim Bu da maalesef zaman zaman kitaptan s k lmama yol a t Siz ayn anda birden fazla kitap okuyabilen biriyseniz yava yava azar azar okuman z eminim ki Gog u daha ok sevmenizi sa layacakt r


 6. Guillermo Gonca Guillermo Gonca says:

  La primera mitad del siglo XX fue uno de los periodos hist ricos m s obscuros de la humanidad, pues durante ese espacio de tiempo se produjeron dos cruentas guerras mundiales Por consiguiente, no es casualidad que en esa poca la literatura muestre un f rreo esp ritu de cr tica social y que corrientes filos ficas como el existencialismo alcancen su mayor auge Los hechos acaecidos y las obras literarias escritas durante el periodo llamado entre guerras 1919 1939 resultan fundamentales para La primera mitad del siglo XX fue uno de los periodos hist ricos m s obscuros de la humanidad, pues durante ese espacio de tiempo se produjeron dos cruentas guerras mundiales Por consiguiente, no es casualidad que en esa poca la literatura muestre un f rreo esp ritu de cr tica social y que corrientes filos ficas como el existencialismo alcancen su mayor auge Los hechos acaecidos y las obras literarias escritas durante el periodo llamado entre guerras 1919 1939 resultan fundamentales para entender el siglo y sus posteriores cat strofes obras como esta colecci n de relatos firmada por el escritor italiano Giovanni Papini, dedicada a desarrollar ese esp ritu de denuncia ante la decadencia moral.S lo en esas circunstancias tan especiales pudo haber surgido un personaje como Gog, el inmigrante que logra fortuna en los Estados Unidos, pero que a pesar de su gran xito en los negocios se aburre Gog se siente insatisfecho con su vida, por ello decide emplear sus millones en lo que mayor a de los ricos hacen cumplir caprichos exc ntricos, experimentar nuevas sensaciones, coleccionar cosas in tiles, codearse con los pensadores y artistas m s importantes y por ultimo, jugar a ser Dios, decidiendo la suerte de otras personas Nuestro protagonista se divierte con el poder que tiene en sus manos y se relaciona con personas tan malsanas o a n m s torcidas.Papini utiliza este s lido argumento, no para escribir una novela, sino para desarrollar un original libro de relatos, que m s bien parece un anecdotario o un cuaderno de apuntes En ese compendio de ficciones, re ne opiniones, entrevistas, curiosidades, an cdotas incre bles y hasta propuestas indecorosas, todo narrado por su personaje, a qui n utiliza como veh culo de su mordaz cr tica social Dentro de los tantos temas que el libro aborda podemos enumerar el capitalismo, el papel moneda, la superpoblaci n, la decadencia de la monarqu a, el pensamiento m gico, la reencarnaci n, el espiritismo, el canibalismo, la fama adem s de poner a juicio a muchas de las personalidades del momento, como Freud, Einstein o Gandhi.Cabe alertar que Gog no es un libro de sabidur a, sino simplemente un libro cr tico y juicioso, lleno de escalofriante iron a A veces, para lograr alg n tipo de raciocinio resulta necesario escrutar en lo opuesto la sinraz n, la pedanter a, el prejuicio y la demencia En el ambiente de Gog abundan personajes chocantes y grotescos que le proponen proyectos absurdos, malsanos o irrealizables Notaremos la fascinaci n del autor por aquellas personas que aseguran haber encontrado el hilo negro los fascistas, los charlatanes y los iluminados Algunos de ellos se mostrar n plenamente convencidos de sus ideas y otros se dar n perfecta cuenta de lo rid culo de sus planteamientos pero todos tienen la esperanza de obtener el patrocinio del se or Gog, qui n los deja explayarse simplemente para conocer hasta donde llega su insensatez.Dentro de lo negativo de estos relatos, me sorprende la casi total ausencia de personajes femeninos Tambi n se nota cierta aversi n por algunos conceptos y corrientes art sticas a Gog no le gustan las grandes ciudades quizas como extensi n de su misantrop a , ni tampoco el arte moderno, al que cuestiona intelectualmente De igual manera, el personaje muestra antipat a por Lenin, H.G Wells y George Bernard Shaw, quienes no salen muy bien librados de su implacable juicio Da la impresi n de que el protagonista relaciona las ideas torcidas con la fealdad f sica pues, mientras los personajes maquinan sus planes perversos los rasgos de su rostro y de su cuerpo se describen horrendos.Este es un libro de ideas, no de arte narrativo Qui n busque una novela emocionante se ver muy decepcionado En cambio, qui n busque un libro extra o, con personajes e ideas bizarras, encontrar una mejor recompensa La obra debe apreciarse por su enorme capacidad cr tica y su eficacia para captar el momento hist rico Aunque los abundantes relatos son diferentes uno del otro, la t cnica narrativa es casi siempre la misma Por esa raz n recomendar a su lectura en peque as dosis No conviene saturarse, ni pretender asimilar toda la riqueza de este libro en un solo bocado.Por ltimo, los lectores contempor neos tan acostumbrados a los mensajes directos y las recompensas f ciles de los medios de comunicaci n, podemos caer en el error de leer mal a Giovanni Papini Uno de los prop sitos de la lectura de cl sicos es no perder la capacidad de leer entre lineas y saber distanciar la figura del escritor con la del narrador y del protagonista As como el pensamiento de Rodi n Rask lnikov no es necesariamente el pensamiento de Dostoievski, el pensamiento de Gog no es necesariamente el pensamiento de Papini Gog es s lo un instrumento del cual el escritor se vale para evidenciar la decadencia de la civilizaci n


 7. Tatiana Tatiana says:

  Cartea asta nu e de 3 stele, dar nici de 4 Undeva ntre.Dac v a tepta i s g si i o istorie nchegat , un roman cu o construc ie precis , s ti i c nu e deloc cazul Cartea e mp r it ntr o serie de capitole care vorbesc fiecare despre altceva, care ar p rea c nu sunt legate ntre ele printr un fir narativ, dar care sunt mai mult sau mai pu in interesante Iar unele dintre ele chiar sc rboase i de a dreptul ciudate Gog personajul comun pentru fiecare dintre aceste istorii, este un ne Cartea asta nu e de 3 stele, dar nici de 4 Undeva ntre.Dac v a tepta i s g si i o istorie nchegat , un roman cu o construc ie precis , s ti i c nu e deloc cazul Cartea e mp r it ntr o serie de capitole care vorbesc fiecare despre altceva, care ar p rea c nu sunt legate ntre ele printr un fir narativ, dar care sunt mai mult sau mai pu in interesante Iar unele dintre ele chiar sc rboase i de a dreptul ciudate Gog personajul comun pentru fiecare dintre aceste istorii, este un nebun, zic eu, care a devenit putred de bogat pe la v rsta de 26 de ani i de atunci nainte a ncercat s i tr iasc orice nebunie care i trece prin cap, iar asta la f cut s cunoasc oameni care de care mai diferi i dar i s cheltuie sume considerabile pe orice nebunie care i trecea prin minte Unele capitole au fost de a dreptul savuroase Egolatria,o vizit lui Einstein sau capitolul despre Freud, care l prezint pe acesta din urm ntr o lumin cu totul nou cea de artist care i a inspirat lucr rile psihanalizei din simbolism, romantism i naturalism Iar Totem i tabu este tratat ca un roman istoric.Filomania capitolul care ne vorbe te despre dragostea de nebunie, care s ar putea s fie r spunsul la toate ntreb rile vie ii.Cartea, n esen , trateaz cu duritate tot ce e legat de specia uman Gog ur te oamenii, se simte constr ns n prezen a lor Sunt, aproape to i, mediocri, nebuni i la i i totu i, dup ndelungi ncerc ri i plictiseli, Gog descoper un adev r n s r cie O feti blond i o coaj de p ine S fie oare asta adev rata via , se ntreab el


 8. Carla Carla says:

  Um exc ntrico milion rio americano de nome Gog viaja pelo mundo, conhece os maiores escritores, cientistas, pensadores, sonhadores e vigaristas do seu tempo e reproduz esses encontros em escritos de 2 a 3 p ginas plenas de pensamentos t o ins litos quanto l gicos ocasionalmente, il gicos que lhe permitem consolidar, de forma consciente, racional e congruente, a sua repulsa pelo Homem e por muitas das suas inven es Eis dois exemplos Quando me vi pela primeira vez ao p da Torre Eifel, n o Um exc ntrico milion rio americano de nome Gog viaja pelo mundo, conhece os maiores escritores, cientistas, pensadores, sonhadores e vigaristas do seu tempo e reproduz esses encontros em escritos de 2 a 3 p ginas plenas de pensamentos t o ins litos quanto l gicos ocasionalmente, il gicos que lhe permitem consolidar, de forma consciente, racional e congruente, a sua repulsa pelo Homem e por muitas das suas inven es Eis dois exemplos Quando me vi pela primeira vez ao p da Torre Eifel, n o pude deixar de rir aquela deselegante gaiola de ferro, que parece um brinquedo de engenheiros, abandonado perto de um regato, era, realmente, a constru o mais alta da terra caso para ter vergonha de ser homem e de ter nascido neste s culo P.156 Detesto os homens e o Cristianismo imp e me que os ame a muito custo suporto os amigos, e o Cristianismo obriga me a abra ar os inimigos sou um dos homens mais ricos da terra, e o Cristianismo ensina me o desprezo e a ren ncia s riquezas sinto a inclina o de gozar a crueldade, e o Cristianismo imp e me a do ura e convida me a prantear o mart rio de um Justi ado P.183 Gog um livro escrito em 1931 pelo florentino Giovanni Papini que conserva uma surpreendente frescura e aud cia Essencial


 9. Metin Yılmaz Metin Yılmaz says:

  Uzun bir okuma sonras nda bitirdim Gog seyahatlerini Konu tu u insanlar tan mak, yer yer bilmek gerekti i i in bu kadar uzatt m belki nk bazen, ne kadar yetersizmi im dedim bu kimseyi hi bilmiyorum Hani hep derler ya n okuma diye i te burada onu daha iyi anlad m Ama size unu s ylemeliyim, n okuma yapsan zda yapmasan zda bu kitab bir g n mutlaka okumal s n z Di er t m okumalar n zdan farkl bir okuma deneyimi kataca n , tecr benin, ya anmam da olsa bir eyler verebildi ini g rece Uzun bir okuma sonras nda bitirdim Gog seyahatlerini Konu tu u insanlar tan mak, yer yer bilmek gerekti i i in bu kadar uzatt m belki nk bazen, ne kadar yetersizmi im dedim bu kimseyi hi bilmiyorum Hani hep derler ya n okuma diye i te burada onu daha iyi anlad m Ama size unu s ylemeliyim, n okuma yapsan zda yapmasan zda bu kitab bir g n mutlaka okumal s n z Di er t m okumalar n zdan farkl bir okuma deneyimi kataca n , tecr benin, ya anmam da olsa bir eyler verebildi ini g receksiniz Belk bazen akl n z bulanacak, kar acak ama sonunda bir eyler belirecek zellikle yaln z kald n z hissetti iniz zamanlarda ba larsan z, insan n kendi kendine de kalabal kla abildi ini g receksiniz Tabi az biraz hayal g c , az biraz bilgi, zerine biraz zeka koyarak yi okumalar


 10. Ramona Boldizsar Ramona Boldizsar says:

  I was rather skeptic wether to read the book or not in the end I decided to do so because it was already downloaded in my ipad library, I felt like reading something, and someone kindly recommended me to read it I must say I am glad I decided to read it I have learned only recently that Papini s work of literature influenced Mircea Eliade I had to pay serious attention to this feature, as I long ago declared myself a fan of Eliade s work At least of what I have read and liked, and it jus I was rather skeptic wether to read the book or not in the end I decided to do so because it was already downloaded in my ipad library, I felt like reading something, and someone kindly recommended me to read it I must say I am glad I decided to read it I have learned only recently that Papini s work of literature influenced Mircea Eliade I had to pay serious attention to this feature, as I long ago declared myself a fan of Eliade s work At least of what I have read and liked, and it just happens that of the books I ve read to have liked them all.Papini surprised me to the most was it Papini or was it Gog I find it hard to distinguish between these two apparently small details In fact, the writer is just the writer, but he is the writer he is the mind, he is the fingers and the voice, the words, he is the sentence, he is the page, he is the book because he created it Even so, we think about a character from a book to be Kind of real We express ourselves in that particular way I have liked X because he was so and so and did so and so X character we say that about mere characters, fictional personages created by a brilliant or mad mind which doesnt t butexpress its imagination or its darkest fears, desires, crazziness Is this all, is this not all I am alway caught in this web, unable to declare something irrefutably about it Nevertheless, I shall not fire myself about this now, I should amenably talk only about Gog because I have not yet read anything about Papini I can say about him that Well, I honestly like his style Or, at least, I liked Gog, the book He has an interesting and catchy way of expressing solitude, deprivation, and depression And it is, of course,than that It is alwaysthan what one says By his style, he reminded me of an old story I started writting years ago, as a teenager I felt depression, I felt lost, I felt chaotic, I felt always in search of the something, the distraction , away from boredom, from people, from the whatever it was I felt really Gog.Gog, indeed Who is Gog I felt, while surfing through the book s pages, that Gog felt he was Nobody, that he was nothing And there he was, in the last pages of his book saying that he feels the smallness swallowing him up It is a labyrinth, the place in which Gog lives I wonder if we are not all the same in search of something, in search of the one thing that makes us trully happy He, with his extravagancies, tried hard harder and harder to find something to entertain him for real, to keep him alive and warm To at least maintain a good mood Nevertheless, he is sick of humans, of human nature He is sick of them, yet he searches for the most interesting of them, the ones from which he may be capable of learning something Of learning how to live, perhaps He might as well search great, famous people not because he wants to learn and understand that, but because he wants to know what great people are He tries, in himself, to be something big The biggest the desire to be something else, but can he suprass his human nature None of us can Not even Gog, with all his money, he is not capable of finding himself He hasn t got enough money to buy himself he doesn t really know what himself is He is only Gog with money, trying to fit in a world which is not his, a world he cannot conquer He wishes to eliminate the entire humankind but he cannot He is cursed to live a life on a planet he doesn t want to he wants to run away from his littleness, the littleness that suffocates him But he cannot so he tries to escape, relaxing in a village, finding the most adorable girl, a peasant girl who gives him black bread to eat Be it this the real pleasure of life, should he wonder Is this all that Gog is Of course not but I am rather scared of Gog He is one of those characters whom cannot find his place in the world, a character that feels quelled by the enormous sky He is jealous of the sky s enormity he would like to touch it, to conquer it, to have it He feels small, and feels this planet is too small for him Angry that humans are so less, angry that stars and the blue, infinite sky is so much bigger, so much brighter, so much everything than he is He wishes, perhaps, he was in the sky, that he was everywhere, anytime It is too hard to understand what Gog really wants I do not feel he is entirely mad And that is the crazy part of this story after all, a character that thinks he would like to kill the people around him because of their stupidity and uselessness , doesn t seem an entirely sane character But is it so Gog is chaotic and Gog makes me sad, deprived of my happiness and joyfulness Is Gog real I am afraid he is I am quite afraid he lives in some of us sucking those happy blood cells that sustain our live.In the end, I know nothing about Gog I find him fascinating Andthan that, I find Papini s book thrilling I didn t expect it to be so interesting and Harmful to my peaceful emotions If I should say that Papini has a superb style of writing, I would exaggerate But he is thrilling, he is surprising, he is harmful I mean, his style is is he, the author, the same as his writing I do not know that, but I am willing to learn it.I wouldn t necessarily tag this book as wonderful, gorgeous, the masterpiece of whatever I liked it enormously that is why I gave it 5stars out of 5, only because I liked it now as much as that Not because it shall be a good book, I seriously cannot appreciate that sort of thing at the being moment i am still caught in the fascination created by this piece , but because you know, informally, it just touched the heart of this reader well, the heart I haven t yet talked about Gog s sadism no, I haven t yet talked about all those obscure parts of the book, but I feel this is not a proper day to talk about them.If someone should ask me if I recommend this book, I would firstly think about the person that asks is it, or is it not good Many might not like it No, many don t like it it is rather subjective, profoundly personal attached to those who can connect with this type of writing, with those ideas and those characters For me, it certainly was fascinating and I would re read it with the most of pleasure I am as well willing to read some other pieces of Papini s In the end, I hope I will come back to this topic Gog, Papini, who and what is Gog Today I feel I cannot add anything I am still caught in halucination


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *