Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija,


Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa Primarni cilj ove knjige je prou iti razli ite teorije komunikacije, vidjeti kako se spomenute teorije mogu primijeniti u svakodnevnom ivotu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu Zato je drugi cilj ovog ud benika ujedno i dati osnovne informacije o postoje im znanstvenim spoznajama, najva nijim teorijama i istra ivanjima u ovom polju te, to je mo da i najva nije, ukazati na izvore za daljnja prou avanja komunikologije i uop e ljudske komunikacijeOvaj je ud benik namijenjen studenticama i studentima Multimedije, oblikovanja i primjene Veleu ili ta u Vara dinu, ali i svima zainteresiranima za ovu tematikuIz recenzije Ud benik na sustavan, jasan, sveobuhvatan i pregledan na in donosi temeljne komunikolo ke teorije, stavlja ih u konkretan ivotni kontekst kako bismo ih bolje razumijeli, pozivaju i se na primjere iz svakodnevice ili povijesti, te istodobno upu uje na poznate i manje poznate izvore, koji dodatno mogu pro iriti znanje itatelja Pritom, se esto slu i popularnom kulturom kao primjerima, to dodatno pridonosi atraktivnosti tiva i njegovoj razumljivosti Kroz ovu prvu modernu hrvatsku ina icu komunikologije, ova kompleksna znanost i na ini njezina prou avanja i primjene postaje razumljivija i jednostavnija A komunikacija op enito u svim svojim oblicima i izvedbama te njezin utjecaj na na e privatne ivote, karijeru, izbjegavanje konflikata, snala enje u globaliziranom svijetu, zadovoljstvo u vlastitoj ko i i sl postaje jasan, predvidiv i organiziran sustav kojim mo emo smisleno i mudro upravljati pa i umjetnost, a ne vi e slu ajnost ili stihija, kako bi se moglo initi neupu enima Dr sc Bo o Skoko, Fakultet politi kih znanosti Sveu ili ta u Zagrebu Autor na zanimljiv i mladim ljudima blizak i prilago en na in uvodi studente u osnovne znanstvene spoznaje o ljudskoj komunikaciji, njezinim metodama, kanalima i potencijalnim alatima koji im stoje na raspolaganju Ud benik pru a sve bitne informacije i na najbolji na in uvodi studente u svijet komunikolo kih teorija i principa, a ujedno upu uje i na brojne dodatne izvore bitne svima onima koji o pojedinim temama ele saznati vi e Marina Vujnovi , PhD, Assistant Professor, Monmouth University, NJ, USA SADR AJ Uvod PoglavljeUvodne definicije i poja njenjato je komunikacija i kako je prou avatito je teorija i za to je trebamoTeorija u prou avanju komunikacijaPristupi komunikaciji kroz povijest PoglavljeStvaranje i preno enje zna enjaKako razmi ljamo i koja je uloga komunikacije u na em shva anju svijetaMeadova esencijalna teorija simboli kog interakcionizmaKoordinirano upravljanje zna enjem ili teorija pravilaKonstruktivizam i na ini formiranja porukeNarativna paradigmaTeorija simboli kog pribli avanja Dru tvena konstrukcija stvarnostiMedijski konstruirana stvarnost u postmodernom dobu PoglavljeInterpersonalna komunikacija motivacija, razvoj i odr avanje odnosa, utjecajKako stvaramo i odr avamo osobne vezeGoffmanova dramatur ka perspektiva i uloge koje igramoTeorija smanjenja neizvjesnosti ili za to George Costanza uvijek ka e ono to ne bi trebalo Recipro no otvaranje i teorija dru tvene penetracije Neverbalna komunikacija i kr enje o ekivanja Komunikacija kao igranje igara interakcijski pogled Paula WatzlawickaDijalektika odnosaTeorija kognitivne disonanceModel vjerojatnosti obja njavanja PoglavljeMudrost zajedni kog djelovanjaKomunikacija unutar grupa i organizacijaKoliko na na e stavove utje u stavovi ljudi koje smatramo svojimaFunkcije grupnog odlu ivanjaPrilago avanje malih grupaOrganizacija kao sustav informacijaOrganizacija kao kulturaKriti ki pogled na komunikaciju u organizacijamaPoglavljeJavni nastupTeorije javnih nastupa i govorni tva PoglavljeMasovna komunikacija Teorije masovnih medija Teorija medija i tehnolo ki determinizam Marshalla McLuhana Javno mnijenje, paradigma ograni enog utjecaja i pluralisti ke teorije Teorija zadovoljenja potreba i koristi Teorija dru tvene odgovornosti medija Kulturna hegemonija, ideologija i kulturni studiji Teorija kultivacije Teorija postavljanja prioriteta Spirala utnjePoglavljeKomunikacija s drugima Razgovarati s drugima Kako prilago avamo komunikaciju jedni drugima Teorija govornih kodova Interkulturalni pristup konfliktu Komunikacija i rodReferenceKazalo pojmova ☉ [PDF / Epub] ☆ Book Lover By Jennifer Kaufman ❤ – 9facts.co.uk vidjeti kako se spomenute teorije mogu primijeniti u svakodnevnom ivotu ❮Epub❯ ➣ Secret Delivery / Her 24-Hour Protector ➢ Author Delores Fossen – 9facts.co.uk kako na privatnom tako i na poslovnom planu Zato je drugi cilj ovog ud benika ujedno i dati osnovne informacije o postoje im znanstvenim spoznajama [BOOKS] ⚣ Kholodovs Last Mistress Author Kate Hewitt – 9facts.co.uk najva nijim teorijama i istra ivanjima u ovom polju te ➿ Wicked Sinner (Regency Sinners 7) Gratuit ➶ Auteur Carole Mortimer – 9facts.co.uk to je mo da i najva nije ❮Read❯ ➪ If the Stiletto Fits... Author Wendy Etherington – 9facts.co.uk ukazati na izvore za daljnja prou avanja komunikologije i uop e ljudske komunikacijeOvaj je ud benik namijenjen studenticama i studentima Multimedije [PDF] ✑ What Phoebe Wants (Harlequin Flipside, By Cindi Myers – 9facts.co.uk oblikovanja i primjene Veleu ili ta u Vara dinu [Download] ➵ Ruthlessly Royal (Self-Made Millionaires Author Robyn Donald – 9facts.co.uk ali i svima zainteresiranima za ovu tematikuIz recenzije Ud benik na sustavan [PDF] ✍ An Amish Family Christmas ✸ Marta Perry – 9facts.co.uk jasan ❰Read❯ ➭ Interrupted Lullaby Author Dana R. Lynn – 9facts.co.uk sveobuhvatan i pregledan na in donosi temeljne komunikolo ke teorije [EPUB] ✷ Gift-Wrapped Governess By Sophia James – 9facts.co.uk stavlja ih u konkretan ivotni kontekst kako bismo ih bolje razumijeli [Read] ➬ Vows of Revenge ➵ Dani Collins – 9facts.co.uk pozivaju i se na primjere iz svakodnevice ili povijesti ❰Read❯ ➵ Not a Fairy Tale Author Romy Sommer – 9facts.co.uk te istodobno upu uje na poznate i manje poznate izvore [PDF / Epub] ✅ The Midwife and the Single Dad By Gill Sanderson – 9facts.co.uk koji dodatno mogu pro iriti znanje itatelja Pritom [Reading] ➷ Small-Town Billionaire ➭ Renee Andrews – 9facts.co.uk se esto slu i popularnom kulturom kao primjerima ❰Read❯ ➲ A Convenient Marriage Author Maggie Cox – 9facts.co.uk to dodatno pridonosi atraktivnosti tiva i njegovoj razumljivosti Kroz ovu prvu modernu hrvatsku ina icu komunikologije ➵ [Read] ➱ A French Pirouette By Jennifer Bohnet ➿ – 9facts.co.uk ova kompleksna znanost i na ini njezina prou avanja i primjene postaje razumljivija i jednostavnija A komunikacija op enito u svim svojim oblicima i izvedbama te njezin utjecaj na na e privatne ivote [EPUB] ✻ The Doctors Courageous Bride Author Dianne Drake – 9facts.co.uk karijeru ➳ [Reading] ➶ The Demure Miss Manning By Amanda McCabe ➩ – 9facts.co.uk izbjegavanje konflikata ➹ [Read] ➵ Her Christmas Guardian Protective Instincts By Shirlee McCoy ➼ – 9facts.co.uk snala enje u globaliziranom svijetu ❰PDF / Epub❯ ☃ The Singalong Society for Singletons Author Katey Lovell – 9facts.co.uk zadovoljstvo u vlastitoj ko i i sl postaje jasan ❰Read❯ ➲ The Bodyguard Author Rhonda Nelson – 9facts.co.uk predvidiv i organiziran sustav kojim mo emo smisleno i mudro upravljati pa i umjetnost ☄ [PDF / Epub] ☃ A Doctor for the Nanny By Leigh Bale ✓ – 9facts.co.uk a ne vi e slu ajnost ili stihija [PDF] ✪ Sex, Lies and Designer Shoes By Kimberly Van Meter – 9facts.co.uk kako bi se moglo initi neupu enima Dr sc Bo o Skoko ❧ Cinderella And The Ceo free download ➛ Author Susan Meier – 9facts.co.uk Fakultet politi kih znanosti Sveu ili ta u Zagrebu Autor na zanimljiv i mladim ljudima blizak i prilago en na in uvodi studente u osnovne znanstvene spoznaje o ljudskoj komunikaciji ❴BOOKS❵ ✬ The Single Dads Marriage Wish Author Carol Marinelli – 9facts.co.uk njezinim metodama ❴KINDLE❵ ✿ Savage Courtship (Harlequin Presents, No 1744) Author Susan Napier – 9facts.co.uk kanalima i potencijalnim alatima koji im stoje na raspolaganju Ud benik pru a sve bitne informacije i na najbolji na in uvodi studente u svijet komunikolo kih teorija i principa ➥ [Epub] ➟ The Deserving Mistress By Carole Mortimer ➯ – 9facts.co.uk a ujedno upu uje i na brojne dodatne izvore bitne svima onima koji o pojedinim temama ele saznati vi e Marina Vujnovi ➶ [Reading] ➸ Pierre By Primula Bond ➫ – 9facts.co.uk PhD [PDF / Epub] ☉ The Golden Locket (Unbreakable Trilogy, ❤ Primula Bond – 9facts.co.uk Assistant Professor ❮Read❯ ➲ The Marriage of Inconvenience Author Nina Singh – 9facts.co.uk Monmouth University [EPUB] ✻ Tycoons Delicious Debt ❀ Susanna Carr – 9facts.co.uk NJ ➳ [Reading] ➶ Possessed by the Fallen (Horsemen, By Sharon Ashwood ➩ – 9facts.co.uk USA SADR AJ Uvod PoglavljeUvodne definicije i poja njenjato je komunikacija i kako je prou avatito je teorija i za to je trebamoTeorija u prou avanju komunikacijaPristupi komunikaciji kroz povijest PoglavljeStvaranje i preno enje zna enjaKako razmi ljamo i koja je uloga komunikacije u na em shva anju svijetaMeadova esencijalna teorija simboli kog interakcionizmaKoordinirano upravljanje zna enjem ili teorija pravilaKonstruktivizam i na ini formiranja porukeNarativna paradigmaTeorija simboli kog pribli avanja Dru tvena konstrukcija stvarnostiMedijski konstruirana stvarnost u postmodernom dobu PoglavljeInterpersonalna komunikacija motivacija ➹ [Download] ➵ A Wager for the Widow By Elisabeth Hobbes ➼ – 9facts.co.uk razvoj i odr avanje odnosa [Epub] ➞ Through a Magnolia Filter (Fitzgerald House, By Nan Dixon – 9facts.co.uk utjecajKako stvaramo i odr avamo osobne vezeGoffmanova dramatur ka perspektiva i uloge koje igramoTeorija smanjenja neizvjesnosti ili za to George Costanza uvijek ka e ono to ne bi trebalo Recipro no otvaranje i teorija dru tvene penetracije Neverbalna komunikacija i kr enje o ekivanja Komunikacija kao igranje igara interakcijski pogled Paula WatzlawickaDijalektika odnosaTeorija kognitivne disonanceModel vjerojatnosti obja njavanja PoglavljeMudrost zajedni kog djelovanjaKomunikacija unutar grupa i organizacijaKoliko na na e stavove utje u stavovi ljudi koje smatramo svojimaFunkcije grupnog odlu ivanjaPrilago avanje malih grupaOrganizacija kao sustav informacijaOrganizacija kao kulturaKriti ki pogled na komunikaciju u organizacijamaPoglavljeJavni nastupTeorije javnih nastupa i govorni tva PoglavljeMasovna komunikacija Teorije masovnih medija Teorija medija i tehnolo ki determinizam Marshalla McLuhana Javno mnijenje [Reading] ➺ The Traitors Daughter By Joanna Makepeace – 9facts.co.uk paradigma ograni enog utjecaja i pluralisti ke teorije Teorija zadovoljenja potreba i koristi Teorija dru tvene odgovornosti medija Kulturna hegemonija ❰PDF / Epub❯ ☃ His Holiday Matchmaker Author Kat Brookes – 9facts.co.uk ideologija i kulturni studiji Teorija kultivacije Teorija postavljanja prioriteta Spirala utnjePoglavljeKomunikacija s drugima Razgovarati s drugima Kako prilago avamo komunikaciju jedni drugima Teorija govornih kodova Interkulturalni pristup konfliktu Komunikacija i rodReferenceKazalo pojmova


About the Author: Darijo Čerepinko

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa book, this is one of the most wanted Darijo Čerepinko author readers around the world.10 thoughts on “Komunikologija: kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa

  1. Sveučilišna Knjižnica Rijeka Sveučilišna Knjižnica Rijeka says:

    Komunikologija Ud benik

  2. Mario Kovač Mario Kovač says:

    Good book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *